Intervisie

Binnen een goed gezamenlijk contact zijn mensen tot veel in staat. Er is werkelijke aandacht voor elkaar en er worden verrassende ideeën geopperd.

Wilt u samen met collega’s stilstaan bij de wijze waarop u als persoon functioneert in uw werk? Heeft u behoefte aan een rustige plek waar u in vertrouwen met collega’s of beroepsgenoten vraagstukken kan bespreken waar u anders alleen mee blijft worstelen? Of wilt u als organisatie dat werknemers beter leren reflecteren op hun werk, zichzelf vragen leren stellen en elkaar bij problemen leren vinden?

intervisie

Het woord intervisie valt steeds vaker als gedacht wordt aan deze manier om zich in het werk te professionaliseren.

Maar wat is Intervisie?

Intervisie is een methodiek om op een zelfsturende, maar gestructureerde manier met een groep collega’s en vakgenoten te leren van elkaar rondom vraagstukken uit het dagelijks werk. De methodische aanpak, gericht op het eerst uitdiepen van de vraag voordat er advies wordt gegeven, versterkt tegelijkertijd de communicatieve en strategische vaardigheden van de deelnemers en maakt gebruik van de diversiteit in de groep.

Door goede voorwaarden en uitgangspunten ontstaat een gevoel van vertrouwen en veiligheid, waarin deelnemers samen optimaal reflecteren op het ingebrachte vraagstuk, kwetsbaarheden bespreken en nieuwe acties uitdenken. Intervisie kan daarom ook als een specifieke vorm van deskundigheidsbevordering worden gezien.
Intervisie betekent voor de deelnemers ook een moment van rust en reflectie in een arbeidsomgeving die tegenwoordig aan voortdurende verandering onderhevig is en veel van ieders aanpassingsvermogen vraagt.

Intervisie is waardevol, omdat het tegen relatief lage kosten toewerkt naar een cultuur van vertrouwen en een element is van een lerende organisatie. Deelnemers leren namelijk de uitgangspunten te onderzoeken van hun professionele gedrag en te bepalen of die uitgangspunten nog werkzaam zijn of aangepast moeten worden.

Om het beoogde rendement uit intervisie te halen is het wel nodig dat de intervisie op een gestructureerde en zorgvuldige manier verloopt. Effectieve intervisietrajecten vragen dan ook om een gedisciplineerde aanpak, kennis van het groepsproces en om een houding waarbij oordeel en advies worden uitgesteld. Anders bestaat het risico dat er weinig structuur zit in de bijeenkomsten, de diepgang ontbreekt en de nadruk ongewild op “veilig en gezellig” komt te liggen. Ook kunnen andere organisatiedoelen met intervisie worden verward, waardoor intervisie geen juiste plek voor werkelijke reflectie meer is. Goede intervisie vraagt dan ook om het toepassen van bepaalde inzichten en vaardigheden. Dit is te leren.

Gelukkig is hij die de oorzaken van de dingen heeft leren kennen - Vergilius

Onderstaande voorbeelden komen voort uit de weerbarstige intervisiepraktijk. Waarschijnlijk worden de uitgangspunten niet goed gehanteerd. Herkenbaar? Begeleide intervisie kan dan uitkomst bieden.

  • Onze intervisiegroep lijkt meer op een gezellig samenzijn, dan dat we werkproblemen uitdiepen.
  • In onze intervisiegroep zit geen enkele structuur. We weten vaak niet waar we heen gaan tijdens een bijeenkomst.
  • Mijn manager zit ook in mijn intervisiegroep. Dat weerhoudt me vaak wel om iets te zeggen.
  • In mijn intervisiegroep is de opkomst sterk wisselend. Dat vermindert de motivatie wel.
  • Als ik een casus inbreng in mijn intervisiegroep, word ik overstelpt met adviezen. Ik voel me beoordeeld.
  • Ik zou wel eens een andere intervisiemethode willen proberen.
  • Als ik een intervisiesessie leid, vind ik dat erg moeilijk.
  • De deelnemers voelen zich in de intervisiegroep niet veilig. Hoe komt dat?
  • Ik weet niet hoe ik het reflecteren en de rust om de casus uit te diepen, kan bevorderen.

Mijn Specialisaties